گزارش بهره وری پرسنل تولید

گزارش بهره وری پرسنل تولید، آنالیز حضور پرسنل در خطوط و ایستگاه های تولید است. در این گزارش می توانید مدت زمان حضور هر یک از پرسنل تولید را بر اساس کارکرد مستقیم در خطوط تولید مانیتور نمایید.  با انتخاب هر یک از پرسنل در سمت راست گزارش، مدت زمان کارکرد به صورت دسته بندی شده به تفکیک ایستگاه های کاری نمایش داده می شود و با انتخاب هر یک از ایستگاهای کاری می توان جزییات عملکرد پرسنل را در هر یک از دستورها و برنامه های تولید مشاهده نمود. این گزارش در زیر سیستم زمان بندی تولید واقع شده و مدیران می توانند چرخش پرسنل در خطوط  و ایستگاه های متفاوت تولید را  مشاهده نمایند. در صورتیکه از سیستم حقوق و دستمزد برهان استفاده نمایید با کمک این گزارش می توان هزینه دستمزد هر فرد را  در هر یک از محصولات تولیدی به شکل مستقیم مشاهده نمایید. 


5 832
گزارش بهره وری پرسنل تولید

گزارشات مرتبط
 آنالیز بهای تمام شده خطوط تولید حسابداری مدیریت

آنالیز بهای تمام شده خطوط تولید

گزارش بهره وری پرسنل تولید حسابداری مدیریت

گزارش بهره وری پرسنل تولید

گزارش کاردکس ریالی کالا حسابداری مدیریت

گزارش کاردکس ریالی کالا

گزارش سود و زیان اسناد فروش حسابداری مدیریت

گزارش سود و زیان اسناد فروش