گزارش تعداد دفعات گردش کالا

گزارش تعداد دفعات گردش کالا یکی از گزارشات مورد استفاده مدیران برنامه ریزی و مدیران انبار جهت شناسایی کالاهای پرگردش و کم گردش سازمان می باشد. زمانی که این گزارش به تفکیک انبار دریافت می شود  می توانددر چیدمان کالاها در قفسه های انبار (شرایط نگهداری کالاها نیز در نظر گرفته می شود) نیز کمک نماید. کالاهای پرگردش در مسیرهای نزدیک تر به درب خروج و کالاهای کم گردش در فضاهای کم تردد قرار می گیرد. همچنین با فیلتر تعداد دفعات گردش کالا در بازه زمانی مورد نظر به شناسایی کالاهای راکد نیز پرداخت. برای تهیه این گزارش تنها نیاز به سیستم انبار دارید. 


7 670
گزارش تعداد دفعات گردش کالا

گزارشات مرتبط
گزارش روند خرید خارجی خرید و بازرگانی

گزارش روند خرید خارجی

گزارش آخرین نرخ خرید خرید و بازرگانی

گزارش آخرین نرخ خرید

گزارش تعداد دفعات گردش کالا خرید و بازرگانی

گزارش تعداد دفعات گردش کالا

گزارش روند نرخ خرید خرید و بازرگانی

گزارش روند نرخ خرید