گزارش آخرین نرخ خرید

همان طور که از عنوان این گزارش مشخص است، به کمک این گزارش می توان آخرین نرخ خرید کالاها را به صورت لیستی همراه با حجم خرید در بازه تاریخی مورد نظر به شکل متمرکز در اختیار داشته باشید.  این گزارش به کمک سیستم های تامین و همچنین انبار قابل دسترس است و می تواند ابعاد گوناگونی به خود بگیرد.  زمانی که مدیران تصمیم دارند، پیش فاکتور تامین کننده را تایید نمایند به کمک این گزارش و گزارش روند خرید می توانند نواسانات قیمت خرید را به صورت نموداری و جدولی مشاهده نمایند. اطلاعات نمایش داده شده در این گزارش قابل توسعه است و میتوان تامین کننده ای که آخرین بار از وی خرید انجام شده است را نیز به گزارش افزود. 


6 769
گزارش آخرین نرخ خرید

گزارشات مرتبط
گزارش روند خرید خارجی خرید و بازرگانی

گزارش روند خرید خارجی

گزارش آخرین نرخ خرید خرید و بازرگانی

گزارش آخرین نرخ خرید

گزارش تعداد دفعات گردش کالا خرید و بازرگانی

گزارش تعداد دفعات گردش کالا

گزارش روند نرخ خرید خرید و بازرگانی

گزارش روند نرخ خرید