گزارش کنترل وضعیت موجودی کالا

یکی ازمهم ترین انتظارات واحدبرنامه ریزی از سیستم های اطلاعاتی تعیین  مقادیر مرتبط با کنترل موجودی برای هر کالاست. نقطه بهینه سفارش، مقدار بهینه سفارش،Lead time، حداقل موجودی،حداکثر موجودی از موارد است که کارشناسان برنامه ریزی توقع دارند با ثبت و نگهداری آن در سیستم اطلاعاتی نسبت به هشدارهای مرتبط آگاه شوند. محاسبه هر یک از مواردگفته شده می تواند پیچیدگی ها و فرمول های  خاص خود راداشته باشد. از این رو در سیستم برهان پاسخگویی به این مساله اشکال گوناگونی به خود می گیرد. اگر قرار باشد تعیین نقطه بهینه سفارش برای هر کالا در سطح سازمان تعیین شود، یعنی برای هر کالا تنها یکبار نقطه بهینه موجودی انجام می شود. اما اگر سازمان شما به گونه ای ایجاد شده که از پراکندگی جغرافیایی برخوردارید و برای هر شعبه به شکل مستقل محاسبات را انجام می دهید،  ابتدا تنظیمات ثبت اطلاعات را در تنظیمات سیستم روی شعبه قرار دهیدو سپس  تمامی گزارشات و هشدارها را متناسب با آن به تفکیک هر شعبه دریافت کنید. اگر تعیین این نقاط در هر انباری مقادیر متفاوتی را به خود می گیرد، تنظیمات سیستم را روی انبار قراردهید. توجه داشته باشید تعیین نقاط کنترل موجودی در تنظیمات سیستم انبار انجام می شود و با انتخاب هر یک از سطوح سازمان، انبار و شعبه محاسبه کالای در راه، هشدار در زمان ذخیره سند و گزارشات کنترلی نیز به تفکیک همان سطح انجام می شود. در گزارش کنترل موجودی این امکان وجود دارد که موجودی کالاهای سازمان را به تفکیک هر یک از سطوح عنوان شده دریافت کنید، اما کنترل ها و ارزیابی جهت اعلان و هشدار تنها در سطح تنظیمات تعیین شده در کانفیگ نرم افزار صورت می گیردو آلارم سیستم تنها نسبت به کالا هایی است که مقادیر آن کمتر از نقطه بهینه و حداقل سفارش شده اند. به شکل پیش فرض در این گزارش کالاهایی نمایش داده می شود که فعال هستند. اما اگر بخواهید موجودی تمامی کالاها را با هر وضعیتی مشاهده نمایید، باید گزینه همه کالاها را انتخاب  کنید. از آنجایی که این گزارش برای واحد برنامه ریزی تنظیم شده است، موجودی تمامی کالاها نمایش داده میش ود و دسترسی در سطح رکورد کالا در این گزارش فاقد اعتبار است. ردیف های قرمز  رنگ ردیف هایی می باشند که وضعیت آن ها بر اساس کنترل های تعیین شده بحرانی است. این گزارش در سیستم انبار برهان تعبیه شده است و پیش نیاز کارآمدی آن ثبت اطلاعات مرتبط با کنترل موجودی در تعریف کالاست.


7 1059
گزارش کنترل وضعیت موجودی کالا

گزارشات مرتبط
گزارش کاردکس تعدادی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش کاردکس تعدادی کالا

گزارش آنالیز گردش ریالی موجودی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش آنالیز گردش ریالی موجودی کالا

گزارش کنترل وضعیت موجودی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش کنترل وضعیت موجودی کالا

گزارش موجودی کالا بر اساس گروه بندی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش موجودی کالا بر اساس گروه بندی کالا