بستن اسناد در حسابداری برهان| حسابداری

بستن اسناد ، بستن حساب ها نیست. این قابلیت بین وضعیت تایید و تصویب (جهت تغییر وضعیت اسناد ) در سیستم حسابداری قرار می گیرد. نوع کنترل آن اینگونه است که با بستن اسناد تا یک تاریخ مشخص اجازه صدور و ویرایش اسنادحسابداری به کاربران داده نمی شود. برای استفاده از این قابلیت باید اسناد تا  لحظه ای که تصمیم داریم بسته شوند، در وضعیت تایید قرار گیرند تا اجازه صدور سند بستن به کاربران داده شود. این قابلیت برای شرکت های بورسی که گزارشات خود را به مراجع قانونی ارائه می دهند، یا شرکت هایی که از نرم افزار قیمت تمام شده بهره برده اند و نمی خواهند بعد از محاسبه قیمت تمام شده کاربران سایر سیستم ها با تغییر اسناد صادر شده در حسابداری و ... اثبات محاسبات آن ها را با اشکال مواجه کنند کاربرد دارد. برای بازگرداندن اسناد به وضعیت پیشین، باید وضعیت ایجاد شده را به حالت ثبت اولیه بازگردانند.


1 118
دوره های مرتبط
اعمال محدودیت دسترسی در نمایش حساب های معین

بررسی اسناد حسابداری| حسابداری

تنخواه در نرم افزار خزانه داری برهان | خزانه داری

ارسال به اکسل از گزارش ساز برهان | گزارش ساز