تحریر دفاتر قانونی | نرم افزار حسابداری

دفاتر قانونی که باید به مراجع قانون گذار ارائه شود، با عنوان دفتر کل و دفتر روزنامه ارائه می شود. برای تحریر دفاتر قانونی در نرم افزار برهان، بعد از آنکه اطمینان حاصل کردید، تمامی اسناد به شکل درست صادر شده اند می توانید قبل از عملیات بستن سال در نرم افزار حسابداری برهان یا بعد از آن، دفاتر قانونی را تحریر نمایید؛ آنچه مهم است تصویب اسناد حسابداری است. یعنی اگر می خواهید گزارش دفتر کل را بر اساس اسناد حسابداری صادر شده به شکل دسته بندی شده و تجمیعی دریافت کنید، اولا حتما باید برای آن مجموعه اسناد حسابداری در وضعیت تصویب باشند. دوما حتما سند کل باید صادر شده باشد. با صدور سند کل می توانید چاپ سند کل، دفتر کل و دفتر روزنامه را در همان بخش تهیه کنید. برای آشنایی بیشتر ريال فیلم آموزشی این بخش را مشاهده فرمایید. 


2 123
دوره های مرتبط
اعمال محدودیت دسترسی در نمایش حساب های معین

گزارش آنالیزگروهی | حسابداری

تعریف دسته چک در سیستم یکپارچه برهان| خزانه داری

تعریف کالا در سیستم برهان