پیام رسان در نرم افزار برهان

در این ویدوئو نحوه کاربری پیام رسان برهان تشریح می شود. پیام رسان برهان یک ابزار داخلی جهت اطلاع رسانی واحد ها در ارتباط با اجرای اقدامات و عملیات حین کار با نرم افزار است. در این ابزار با کمک صندوق پیام رسان می توان به شکل لحظه ای به محتویات داده های ارسال شده دست یافت.


0 66
دوره های مرتبط
آشنایی با قابلیت های لوک آپ ها در سیستم برهان

گزارش مرور حساب

ویژگی های عامل در سیستم فروش برهان

اعمال محدودیت دسترسی در نمایش حساب های معین