تعریف حساب تفصیل

حساب های تفصیل زیر مجموعه حساب های معین و در برگیرنده بخش واقعی اطلاعات حساب های شرکت هاست. اگر شرکت ها در چیدمان ساختار حساب تشابه داشته باشند و از کدینگ مشترک استفاده کنند، این بخش شامل حساب های تفصیل نمی شود و هر سازمانی حساب تفصیل منحصر به خود را دارد. در سیستم برهان هر حساب تفصیل به شکل یکتا و مستقل از حساب های معین تعریف می شود؛ اما بر اساس ساختار حساب و با توجه به سطح تفصیل آن در سیستم حسابداری در فرم سند ارتباط مستقیم با حساب معین پیدا می کند.(برای آشنایی بیشتر به ویدئوی ساختار حساب مراجعه نمایید). طول کد حساب تفصیل در تنظیمات سیستم برهان مشخص می شود. کد حساب های تفصیل در نرم افزار برهان به شکل عددی است و غیر قابل تکرار. معمولا دسترسی حساب های تفصیل جهت جلوگیری از تکرار(در عناوین حساب) به شکل متمرکز می باشد؛ اما در سیستم برهان می توان برای ایجاد هر نوع حساب تفصیلی دسترسی تعیین نمود. نکته بعدی در ارتباط با کد و عنوان حساب تفصیل در سیستم برهان این است که می توان هر حساب را بعد از گردش نیز ویرایش نمود. علاوه بر این در صورت نیاز می توان روی تک تک حساب های تفصیل دسترسی تعیین نمود تا کاربران هم برای سند زدن و هم برای گزارش گیری امکان مشاهده همه حساب های تفصیل را نداشته باشند. نکته آخر آنکه هر حساب تفصیلی یک نوع[ماهیت] اصلی دارد و می تواند چندین ماهیت فرعی داشته باشد. استفاده از ماهیت فرعی از تعریف دو کد حساب برای یک تفصیل جلوگیری می کند. 


1 445
دوره های مرتبط
تعریف حساب تفصیل

لاگ تغییرات کاربران نرم افزار برهان | امنیت

تنخواه در نرم افزار خزانه داری برهان | خزانه داری

گزارش کارت مصرف مواد| سیستم کنترل تولید