تعریف کالا در سیستم برهان

در این ویدئو کاربران با نحوه تعریف کالا و قابلیت های فعال در سیستم برهان در ماژول سیستم آشنا می شوند. در نرم افزار برهان کالا بین همه ماژول ها مشترک است و کاربران نیاز دارند بدانند برای تعریف کالا از چه واحدهایی نیاز به استعلام دارند. بعد از مشاهده این ویدئو انتظار است کاربران:
- با امکان کد گذاری اتوماتیک برای کالاها آشنا باشند.
- بتوانند برای هر کالا چندین واحد سنجش تعریف کنند.
-با نقاط کنترل موجودی شامل حداقل، حداکثر، مقدار بهینه سفارش، نقطه بهینه سفارش، Lead Time یا دوره سفارش آشنا باشند.
- برای کالاهای مورد نیاز بتوانند فرمول ساخت(درختواره محصول) تعریف کنند.
-  در صورت نیاز بتوانند برای هر کالا تصاویر مرتبط را ثبت نمایند.
-در صورت نیاز به استفاده از بارکد، شناسه بارکد را فعال کنند.
- لیست کالاهای مورد نیاز را به اکسل ارسال نمایند.


3 442
دوره های مرتبط
گزارش رزرو موجودی

گزارش آنالیزگروهی | حسابداری

گزارش ریالی-تعدادی اسناد انبار

تعریف کالا در سیستم برهان