دسته بندی اسناد حسابداری سیستم برهان

از نظر ماهیت کارکردی در سیستم برهان دو دسته سند وجود دارد؛ اسنادی که برای ثبت رویدادها و تراکنش های مالی وجود دارند که شامل سند افتتاحیه، سند روزانه(عمومی)، سند بستن حساب ها، سند اختتامیه، سند تعدیل ماهیت و ...است و اسنادی که اقدام به پردازش  و دسته بندی اطلاعات بر اساس اسناد عملیاتی(دسته اول) ثبت شده می نمایند: مثل سند کل یا سند اعلامیه بدهکار و بستانکار... تمامی اسناد ذکر شده شماره گذاری می شوند. در این ویدئو به شما کارکرد هر یک از اسناد عملیاتی(دسته اول) تشریح می شود. 


3 125
دوره های مرتبط
آشنایی با مفهوم کدینگ وساختار حساب

تهیه گزارش فصلی فروش در سیستم برهان

آشنایی با دسترسی تفصیل در سیستم برهان

آشنایی با قابلیت های لوک آپ ها در سیستم برهان