گزارش ماتریس حساب ها در سیستم حسابداری

در گزارش ماتریسی اطلاعات اسناد حسابداری به شکل ماتریسی و به صورت ترکیب سطر و ستون بر اساس گردش اطلاعات مالی متناسب با خواسته کاربران ساخته می شود. تعیین پارامترهای گروه، کل، معین، تفصیل 1 تا 15، کاربر، ماه، نوع سند، ماهیت حساب را در بازه های زمانی متفاوت یا شعب سازمانی متعدد قابل گزارش گیری است. از مهم ترین گزارشاتی که با کمک این گزارش می توان دریافت نمود می توان به گزارش تجزیه سنی، گزارش خلاصه حساب، گزارش تراز چند ستونی، گزارش سهم بری و ... اشاره نمود. 


2 241
دوره های مرتبط
تعریف دسته چک در سیستم یکپارچه برهان

چگونه اسناد انبار برهان ریالی می شوند؟

مشاهده گردش فرآیند در اسناد برهان

تهیه گزارش فصلی فروش در سیستم برهان