نحوه صدور سند حسابداری بر اساس فایل اکسل

برای ثبت سند حسابداری بر اساس فایل اکسل، بعد از اینکه فرمت مورد نظر را از فرم سند سیستم حسابداری دریافت کردید، نیاز است اقدام به تکمیل اطلاعات کنید. اکسل تکمیل شده را را در فرم سند حسابداری دریافت کنید. اگر شماره اسناد متفاوت باشد چندین سند ذخیره می شود و اگر شماره های اسناد همانند باشد اطلاعات درج شده در یک سند حسابداری ذخیره می شود.


3 1159
دوره های مرتبط
گزارش آنالیزگروهی | حسابداری

گزارش رزرو موجودی

بستن اسناد در حسابداری برهان| حسابداری

ثبت اسناد انبار به صورت تعدادی