نحوه صدور سند حسابداری بر اساس فایل اکسل

برای ثبت سند حسابداری بر اساس فایل اکسل، بعد از اینکه فرمت مورد نظر را از فرم سند سیستم حسابداری دریافت کردید، نیاز است اقدام به تکمیل اطلاعات کنید. اکسل تکمیل شده را را در فرم سند حسابداری دریافت کنید. اگر شماره اسناد متفاوت باشد چندین سند ذخیره می شود و اگر شماره های اسناد همانند باشد اطلاعات درج شده در یک سند حسابداری ذخیره می شود.


2 205
دوره های مرتبط
گزارش آنالیزگروهی

آشنایی با دسترسی تفصیل در سیستم برهان

ویژگی های عامل در سیستم فروش برهان

آشنایی با قابلیت های گزارش ساز برهان