دریافت از اکسل برای ثبت اسناد فروش

یکی از قابلیت های سیستم فروش برهان، امکان صدور اسناد فروش بر اساس فایل اکسل می باشد. بعد از مشاهده این ویدئو کاربران قادر خواهند بود، اسناد فروش را بر اساس فرمت فایل اکسلی که توسط سیستم معرفی شده، صادر کنند. سایر موضوعاتی که کاربران فرا خواهند گرفت شامل:
- مسیر دریافت از فایل فرمت اکسل برای صدور اسناد فروش در سیستم برهان
- نحوه تکمیل اطلاعات فایل اکسل
- امکان صدور همزمان چند سند، بر اساس یک فایل اکسل
- شرایط صدور اسناد بر اساس فرمت دریافت از اکسل
- آشنایی با فیلدهای موجود در فرم دریافت از اکسل

 


3 449
دوره های مرتبط
گزارش ماتریس حساب ها در سیستم حسابداری

لاگ تغییرات کاربران نرم افزار برهان | امنیت

ارسال به اکسل در نرم افزار برهان | عمومی

بررسی اسناد حسابداری| حسابداری