کاردکس ریالی کالا | انبار

گزارش کاردکس ریالی یکی از گزارشات پیش فرض فرمی سیستم انبار برهان است که با مطالعه و بررسی آن می توانید اطلاعات بسیار مفیدی از نحوه ارزش گذاری کالای مورد نظر در سیستم انبار بدست بیاورید. این فرم از سه بخش تشکیل شده است. در پنل سمت راست بالایی می توانید کالا مورد نظر را حداقل در 6 ستون پیش فرض جستجو کنید.  در پنل سمت چپ یکسری چک باکس و لوک آپ جستجو تعبیه شده که کارکرد های آن  بدین شرح است: در صورتی که روش قیمت گذاری کالا در سطح انبار باشد، لوک آپ انبار به فرم کاردکس ریالی اضافه می شود و کاردکس ریالی به تفکیک هر انبار قابل دسترس است. در صورتی که روش قیمت گذاری در سطح شعبه باشد، امکان دریافت کاردکس ریالی کالا به تفکیک هر شعبه فراهم می شود و کاربر باید شعبه ای که نیاز دارد کاردکس را در آن دریافت کند مشخص نماید. در صورتی که روش قیمت گذاری کالاها در سطح طبقه(سازمان یا کالا) باشد، امکان انتخاب انبار و شعبه وجود ندارد. تاریخ شروع کاردکس ریالی همواره از ابتدای سال می باشد و کاربر تنها نیاز است بازه تاریخی مورد نظر را برای دریافت گزارش تعیین کند...


3 754
دوره های مرتبط
گزارش ریالی-تعدادی اسناد انبار

قابلیت های گزارش کاردکس کالا | انبار

گزارش مرور حساب

گزارش رزرو موجودی