قابلیت های گزارش کاردکس کالا

گزارش کاردکس تعدادی، یکی از گزارشات مورد نیاز کاربران انبار برای کنترل موجودی کالا در انبار است. این گزارش در سیستم برهان در سطح سازمان شعبه و انبار ارایه میشود و محدودیت دسترسی کالا و انبار نیز در آن اعمال می شود، از این رو کاربر تنها اطلاعات کالا و انبارهایی را مشاهده می کند که به آن دسترسی دارد. در این گزارش، می توان گردش کالا را برای همه کالاهای فعال و غیر فعال در سطح واحدهای سنجش متفاوت دریافت نمود. در صورتیکه کالای مورد در سطح ردیابی گردش داشته باشد، می توان گزارش را در سطح ردیابی دریافت نمود. 


2 333
دوره های مرتبط
آشنایی با قابلیت های لوک آپ ها در سیستم برهان

تعریف کالا در سیستم برهان

تعریف حساب تفصیل

گزارش رزرو موجودی