قابلیت های گزارش کاردکس کالا | انبار

گزارش کاردکس تعدادی، یکی از گزارشات مورد نیاز کاربران انبار برای کنترل موجودی کالا در انبار است. این گزارش در سیستم برهان در سطح سازمان شعبه و انبار ارائه میشود و محدودیت دسترسی کالا و انبار نیز در آن اعمال می شود، از این رو کاربر تنها اطلاعات کالا و انبارهایی را مشاهده می کند که به آن دسترسی دارد. در گزارش کاردکس، می توان گردش کالا را برای همه کالاهای فعال و غیر فعال در سطح واحدهای سنجش متفاوت دریافت نمود. در صورتیکه کالای مورد  نظر در سطح ردیابی گردش داشته باشد، می توان گزارش را در سطح ردیابی دریافت نمود. 


2 714
دوره های مرتبط
دسته بندی اسناد حسابداری سیستم برهان

گزارش کارت مصرف مواد| سیستم کنترل تولید

آشنایی با قابلیت های لوک آپ ها در سیستم برهان

آشنایی با قابلیت های گزارش ساز برهان