تهیه گزارش فصلی فروش در سیستم برهان

یکی از قابلیت های سیستم فروش برهان برای پاسخگویی به مراجع قانونی تهیه گزارش فصلی فروش بر اساس اطلاعات ثبت شده دراسناد فروش و تکمیل مکانیزه فایل اکسس ارایه شده توسط سازمان امور مالیاتی است. کارشناس پشتیبانی برهان نوین در این ویدئوی آموزشی قابلیت های سیستم فروش برهان را برای تهیه گزارش فصلی فروش بیان می کند.


12 654
دوره های مرتبط
اعمال محدودیت دسترسی در نمایش حساب های معین

ارسال به اکسل در نرم افزار برهان

ویژگی های عامل در سیستم فروش برهان

تعریف کالا در سیستم برهان