تهیه گزارش فصلی فروش در سیستم برهان

یکی از قابلیت های سیستم فروش برهان برای پاسخگویی به مراجع قانونی تهیه گزارش فصلی فروش بر اساس اطلاعات ثبت شده دراسناد فروش و تکمیل مکانیزه فایل اکسس ارایه شده توسط سازمان امور مالیاتی است. کارشناس پشتیبانی برهان نوین در این ویدئوی آموزشی قابلیت های سیستم فروش برهان را برای تهیه گزارش فصلی فروش بیان می کند.


19 781
دوره های مرتبط
دریافت از اکسل در اسناد انبار برهان

گزارش رزرو موجودی

اعمال محدودیت دسترسی در نمایش حساب های معین

تنخواه در نرم افزار خزانه داری برهان