تهیه گزارش فصلی فروش در سیستم برهان

یکی از قابلیت های سیستم فروش برهان برای پاسخگویی به مراجع قانونی تهیه گزارش فصلی فروش بر اساس اطلاعات ثبت شده دراسناد فروش و تکمیل مکانیزه فایل اکسس ارایه شده توسط سازمان امور مالیاتی است. کارشناس پشتیبانی برهان نوین در این ویدئوی آموزشی قابلیت های سیستم فروش برهان را برای تهیه گزارش فصلی فروش بیان می کند.


10 482
دوره های مرتبط
تعریف دسته چک در سیستم یکپارچه برهان

ثبت خرید استعلامی در سیستم تدارکات

ثبت اسناد انبار به صورت تعدادی

قابلیت های گزارش کاردکس کالا