تهیه گزارش فصلی فروش در سیستم برهان

یکی از قابلیت های سیستم فروش برهان برای پاسخگویی به مراجع قانونی تهیه گزارش فصلی فروش بر اساس اطلاعات ثبت شده دراسناد فروش و تکمیل مکانیزه فایل اکسس ارایه شده توسط سازمان امور مالیاتی است. کارشناس پشتیبانی برهان نوین در این ویدئوی آموزشی قابلیت های سیستم فروش برهان را برای تهیه گزارش فصلی فروش بیان می کند.


20 919
دوره های مرتبط
آشنایی با مفهوم کدینگ وساختار حساب

نحوه صدور سند حسابداری بر اساس فایل اکسل

ویژگی های عامل در سیستم فروش برهان

گزارش ماتریس حساب ها در سیستم حسابداری