تهیه گزارش فصلی فروش در سیستم برهان

یکی از قابلیت های سیستم فروش برهان برای پاسخگویی به مراجع قانونی تهیه گزارش فصلی فروش بر اساس اطلاعات ثبت شده دراسناد فروش و تکمیل مکانیزه فایل اکسس ارایه شده توسط سازمان امور مالیاتی است. کارشناس پشتیبانی برهان نوین در این ویدئوی آموزشی قابلیت های سیستم فروش برهان را برای تهیه گزارش فصلی فروش بیان می کند.


19 783
دوره های مرتبط
کاردکس ریالی کالا

گزارش ریالی-تعدادی اسناد انبار

ثبت اسناد انبار به صورت تعدادی

گزارش ماتریس حساب ها در سیستم حسابداری