دریافت از اکسل در اسناد انبار برهان

مشاهده این ویدئو به کاربرانی توصیه می شود که به دنبال صدور اسنادانبار به صورت دریافت از فایل می باشند. فرمت فایل دریافتی به صورت اکسل است و کاربرانی که می خواهند صدور رسید یا حواله را بر اساس فرمت فایل انجام دهند می توانند بهره کافی را از مشاهده این ویدئو ببرند.


10 806
دوره های مرتبط
کارتابل  الکترونیکی اسناد

گزارش ریالی-تعدادی اسناد انبار

ثبت خرید استعلامی در سیستم تدارکات

ویژگی های عامل در سیستم فروش برهان