دریافت از اکسل در اسناد انبار برهان

مشاهده این ویدئو به کاربرانی توصیه می شود که به دنبال صدور اسنادانبار به صورت دریافت از فایل می باشند. فرمت فایل دریافتی به صورت اکسل است و کاربرانی که می خواهند صدور رسید یا حواله را بر اساس فرمت فایل انجام دهند می توانند بهره کافی را از مشاهده این ویدئو ببرند.


10 426
دوره های مرتبط
دسته بندی اسناد حسابداری سیستم برهان

چگونه اسناد انبار برهان ریالی می شوند؟

دریافت از اکسل در اسناد انبار برهان

ارسال به اکسل از گزارش ساز برهان