دریافت از اکسل در اسناد انبار برهان

مشاهده این ویدئو به کاربرانی توصیه می شود که به دنبال صدور اسنادانبار به صورت دریافت از فایل می باشند. فرمت فایل دریافتی به صورت اکسل است و کاربرانی که می خواهند صدور رسید یا حواله را بر اساس فرمت فایل انجام دهند می توانند بهره کافی را از مشاهده این ویدئو ببرند.


10 813
دوره های مرتبط
دریافت از اکسل در اسناد انبار برهان

بررسی اسناد حسابداری| حسابداری

مشاهده گردش فرآیند در اسناد برهان | عمومی

کارتابل  الکترونیکی اسناد