دریافت از اکسل در اسناد انبار برهان

مشاهده این ویدئو به کاربرانی توصیه می شود که به دنبال صدور اسنادانبار به صورت دریافت از فایل می باشند. فرمت فایل دریافتی به صورت اکسل است و کاربرانی که می خواهند صدور رسید یا حواله را بر اساس فرمت فایل انجام دهند می توانند بهره کافی را از مشاهده این ویدئو ببرند.


10 305
دوره های مرتبط
دریافت از اکسل در اسناد انبار برهان

آشنایی با قابلیت های لوک آپ ها در سیستم برهان

ارسال به اکسل از گزارش ساز برهان

نحوه صدور سند حسابداری بر اساس فایل اکسل