دریافت از اکسل در اسناد انبار برهان

مشاهده این ویدئو به کاربرانی توصیه می شود که به دنبال صدور اسنادانبار به صورت دریافت از فایل می باشند. فرمت فایل دریافتی به صورت اکسل است و کاربرانی که می خواهند صدور رسید یا حواله را بر اساس فرمت فایل انجام دهند می توانند بهره کافی را از مشاهده این ویدئو ببرند.


10 673
دوره های مرتبط
نحوه صدور سند حسابداری بر اساس فایل اکسل

گزارش رزرو موجودی

گزارش ریالی-تعدادی اسناد انبار

تهیه گزارش فصلی فروش در سیستم برهان