دریافت از اکسل در اسناد انبار برهان

مشاهده این ویدئو به کاربرانی توصیه می شود که به دنبال صدور اسنادانبار به صورت دریافت از فایل می باشند. فرمت فایل دریافتی به صورت اکسل است و کاربرانی که می خواهند صدور رسید یا حواله را بر اساس فرمت فایل انجام دهند می توانند بهره کافی را از مشاهده این ویدئو ببرند.


10 515
دوره های مرتبط
گزارش رزرو موجودی

کاردکس ریالی کالا

چگونه اسناد انبار برهان ریالی می شوند؟

آشنایی با دسترسی تفصیل در سیستم برهان