آشنایی با مفهوم کدینگ وساختار حساب

در ارتباط با طبقه بندی حساب دو دیدگاه عام وجود دارد؛ یک دیدگاه حساب ها را به دائم و موقت دسته بندی می کند. در دیدگاه دیگر حساب ها بر اساس منطق گزارشات صورت مالی دسته بندی می شود. در این دسته بندی حساب ها به ترازنامه ای، سود و زیانی و انتظامی دسته بندی می شود. حساب های انتظامی و ترازنامه ای جز حساب های دائمی و حساب های سود و زیانی حساب های موقت می باشند. برای حساب های دائمی سند اختتامیه و افتتاحیه صادر می شود و حساب های موقت پیش از صدور سند اختتامیه با سندی با عنوان بستن حساب ها به یک یا چند حساب دائم بسته می شوند. در ترازنامه پنج دسته کلی وجود دارد که نشات گرفته از معادله حسابداری است؛ یعنی مجموع دارایی های جاری و غیر جاری برابر با سرمایه(حقوق صاحبان سهام) وبدهی های جاری و غیر جاری است. این پنج بخش و سه سرفصل اصلی گزارش سود و زیان شامل درآمد، هزینه و بهای تمام شده کالای فروش رفته به همراه حساب های انتظامی 9 سرفصلی هستند که  حساب های گروه را تشکیل می دهند...


در این ویدئو در ارتباط با منطق و مفهوم تفصیل شناور، ساختار کدینگ، تفاوت انواع کدینگ و... صحبت شده است. مطالب این ویدئو ترکیب دانش حسابداری و منطق به کار رفته در سیستم های حسابداری می باشد. 


11 550
دوره های مرتبط
دسته بندی اسناد حسابداری سیستم برهان

آشنایی با قابلیت های گزارش ساز برهان

نحوه صدور سند حسابداری بر اساس فایل اکسل

تعریف حساب تفصیل