ارتباط بین معین و تفصیل

در نرم افزار برهان ارتباط بین معین و تفصیل به صورت شناور تعیین میشود؛ یعنی زمانی که کد تفصیل تعریف میشود، هیچ ارتباط مستقیم با کد معین در تعریف حساب وجود ندارد. نحوه رابطه اینگونه است که هر کد معین با انواع تفصیل در سطوح متعدد حساب ارتباط برقرار میکنند و کاربران در زمان سند زدن بین کد معین و کد تفصیل ارتباط برقرار می کنند.
امیدواریم بعد از مشاهده این ویدئو بتوانید به سوالات زیر پاسخ دهید
- تفصیل شناور چیست؟
- نوع فرعی تفصیل چه کاربردی دارد؟
-چگونه یک حساب معین یا تفصیل را غیر فعال کنیم؟
- نحوه برقراری ارتباط بین کد حساب معین و تفصیل چگونه است؟


1 248
دوره های مرتبط
گزارش آنالیزگروهی

ویژگی های عامل در سیستم فروش برهان

مشاهده گردش فرآیند در اسناد برهان

آشنایی با مفهوم کدینگ وساختار حساب