دریافت از اکسل در اسناد انبار برهان

مشاهده این ویدئو به کاربرانی توصیه می شود که به دنبال صدور اسنادانبار به صورت دریافت از فایل می باشند. فرمت فایل دریافتی به صورت اکسل است و کاربرانی که می خواهند صدور رسید یا حواله را بر اساس فرمت فایل انجام دهند می توانند بهره کافی را از مشاهده این ویدئو ببرند.


10 425
دوره های مرتبط
ترفندهای فرم سند حسابداری برهان

گزارش ریالی-تعدادی اسناد انبار

تعریف دسته چک در سیستم یکپارچه برهان

قابلیت های گزارش کاردکس کالا