دریافت از اکسل در اسناد انبار برهان

مشاهده این ویدئو به کاربرانی توصیه می شود که به دنبال صدور اسنادانبار به صورت دریافت از فایل می باشند. فرمت فایل دریافتی به صورت اکسل است و کاربرانی که می خواهند صدور رسید یا حواله را بر اساس فرمت فایل انجام دهند می توانند بهره کافی را از مشاهده این ویدئو ببرند.


10 514
دوره های مرتبط
مشاهده گردش فرآیند در اسناد برهان

تعریف کالا در سیستم برهان

آشنایی با قابلیت های گزارش ساز برهان

گزارش ریالی-تعدادی اسناد انبار